<kbd id='fk7HsV65tKr3WTl'></kbd><address id='fk7HsV65tKr3WTl'><style id='fk7HsV65tKr3WTl'></style></address><button id='fk7HsV65tKr3WTl'></button>

       <kbd id='fk7HsV65tKr3WTl'></kbd><address id='fk7HsV65tKr3WTl'><style id='fk7HsV65tKr3WTl'></style></address><button id='fk7HsV65tKr3WTl'></button>

           <kbd id='fk7HsV65tKr3WTl'></kbd><address id='fk7HsV65tKr3WTl'><style id='fk7HsV65tKr3WTl'></style></address><button id='fk7HsV65tKr3WTl'></button>

               <kbd id='fk7HsV65tKr3WTl'></kbd><address id='fk7HsV65tKr3WTl'><style id='fk7HsV65tKr3WTl'></style></address><button id='fk7HsV65tKr3WTl'></button>

                   <kbd id='fk7HsV65tKr3WTl'></kbd><address id='fk7HsV65tKr3WTl'><style id='fk7HsV65tKr3WTl'></style></address><button id='fk7HsV65tKr3WTl'></button>

                       <kbd id='fk7HsV65tKr3WTl'></kbd><address id='fk7HsV65tKr3WTl'><style id='fk7HsV65tKr3WTl'></style></address><button id='fk7HsV65tKr3WTl'></button>

                           <kbd id='fk7HsV65tKr3WTl'></kbd><address id='fk7HsV65tKr3WTl'><style id='fk7HsV65tKr3WTl'></style></address><button id='fk7HsV65tKr3WTl'></button>

                               <kbd id='fk7HsV65tKr3WTl'></kbd><address id='fk7HsV65tKr3WTl'><style id='fk7HsV65tKr3WTl'></style></address><button id='fk7HsV65tKr3WTl'></button>

                                   <kbd id='fk7HsV65tKr3WTl'></kbd><address id='fk7HsV65tKr3WTl'><style id='fk7HsV65tKr3WTl'></style></address><button id='fk7HsV65tKr3WTl'></button>

                                       <kbd id='fk7HsV65tKr3WTl'></kbd><address id='fk7HsV65tKr3WTl'><style id='fk7HsV65tKr3WTl'></style></address><button id='fk7HsV65tKr3WTl'></button>

                                         当前位置:四川元瑞投资实业有限公司 > 投资实业 > 凯发备用官网

                                         凯发备用官网_厦门旭飞实业股份有限公司2001年中期陈诉


                                         文章出处:网络整理 作者:凯发备用官网 人气: 8137 次 时间:2018-03-12 08:22

                                         厦门旭飞实业股份有限公司2001年中期陈诉 通告日期 2001-08-23     厦门旭飞实业股份有限公司2001年中期陈诉
                                             重要提醒
                                             本公司董事会担保本陈诉所载资料不存在任何卖弄记实,误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性,精确性和完备性负个体及连带责任。
                                             中期陈诉未经管帐师事宜所审计。
                                             二OO一年八月二十一日体例
                                             一、公司简介
                                             1、公司法定中文名称:厦门旭飞实业股份有限公司
                                             英文名称:XIAMEN SUNRISE INDUSTRIAL CO.,LTD.
                                             2、公司注册及办公地点:厦门市湖里区寨上长乐路1号
                                             邮政编码:361006
                                             接洽电话:0592-5654888转各部分
                                             传    真:0592-5652638
                                             公司互联网网址:
                                             公司 电子 邮箱:gdsunrise@gdsunrise.com
                                             3、公司法定代表人:郑嘉猷
                                             4、公司董事会秘书:李厚洋
                                             接洽地点:厦门市湖里区寨上长乐路1号
                                             电    话:0592-5651889  0755-2496116
                                             传    真:0592-5652638
                                             电子信箱:lihouyang@21cn.com
                                             5、公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》
                                             刊登公司年度陈诉的中国证监会指定国际互联网网址:
                                             
                                             公司年度陈诉备置所在:公司办公室
                                             6、公司股票上市买卖营业所:深圳证券买卖营业所
                                             股票简称:旭飞实业
                                             股票代码:0526
                                             二、管帐数据和营业数据择要
                                             (一)陈诉期内首要财政数据和指标
                                             项 目                                  2001年6月30日   2000年6月30日
                                             净利润                                  10,977,383.49   -2,815,495.45
                                             扣除很是常性损益后的净利润              10,977,383.49   -2,815,495.45
                                             总资产                                 246,323,033.24  222,931,432.23
                                             资产欠债率(%)                                 30.73           35.63
                                             股东权益(不含少数股东权益)           153,095,543.42  125,611,732.19
                                             每股收益                                        0.139          -0.036
                                             陈诉期末至披露日股份变换后每股收益              0.139          -0.036
                                             净资产收益率(%)                               7.170          -2.240
                                             每股净资产                                      1.932           1.585
                                             调解后每股净资产                                1.930           1.564
                                             陈诉期末至披露日股本变革后的每股净资产          1.932           1.585
                                             每股策划勾当发生的现金流量净额                 -0.058          -0.006
                                             项  目                              2000年12月30日
                                             净利润                               13,690,932.29
                                             扣除很是常性损益后的净利润           13,690,932.29
                                             每股收益                                     0.173
                                             陈诉期末至披露日股份变换后每股收益           0.173
                                             净资产收益率(%)                            9.630
                                             (二)凭证中国证监会《果真刊行证券公司信息披露编报法则(第9号)》要求计较的利润数据
                                             净资产收益率(%)    每股收益(元/股)
                                             陈诉期利润            全面推薄  加权均匀  全面推薄  加权均匀
                                             主营营业利润             0.348     0.361     0.007     0.007
                                             业务利润                 4.025    -4.175     0.078     0.078
                                             净利润                   7.170     7.437     0.139     0.139
                                             扣除非策划性损益后的
                                             净利润                   7.170     7.437     0.139     0.139
                                             注:首要财政指标的计较要领
                                             (1)每股收益=净利润/陈诉期末平凡股股份总数
                                             (2)净资产收益率=净利润/陈诉期末股东权益  100%
                                             (3)每股净资产=年度末股东权益/陈诉期末平凡股股份总数
                                             (4)调解后的每股净资产=(陈诉期末股东权益 - 三年以上的应收金钱净额 - 待摊用度 - 待处理赏罚(活动、牢靠)资产净丧失 - 创办费 - 恒久待摊用度 - 住房周转金负数余额)/陈诉期末平凡股股份总数
                                             (5)全面摊薄净资产收益率 = 陈诉期利润 ÷ 期末净资产全面摊薄每股收益 = 陈诉期利润 ÷ 期末股份总数
                                             (6)加权均匀净资产收益率(ROE)的计较公式如下:ROE = P÷(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0 - Ej×Mj÷M0)。个中:P 为陈诉期利润;NP为陈诉期净利润;E0 为期初净资产;Ei为陈诉期刊行新股或债转股等新增净资产;Ej为陈诉期回购或现金分红等镌汰净资产;M0为陈诉期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至陈诉期期末的月份数;Mj为镌汰净资产下一月份起至陈诉期期末的月份数。
                                             (7)加权均匀每股收益(EPS)的计较公式如下:EPS = P÷(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0)。个中:P为陈诉期利润;S0为期初股份总数;S1为陈诉期因公积金转增股本或股票股利分派等增进股份数;Si为陈诉期因刊行新股或债转股等增进股份数;Sj为陈诉期因回购或缩股等镌汰股份数;M0为陈诉期月份数;Mi为增进股份下一月份起至陈诉期期末的月份数;Mj为镌汰股份下一月份起至陈诉期期末的月份数。
                                             三、股本变换及首要股东持股环境
                                             (一)股本变换环境                数目单元:股
                                             本次变换前        本次变换增减(+、-)
                                             配股  送股  公积金转股  发增  其他
                                             一、未上市畅通股份
                                             1、提倡人股份        22,959,255
                                             个中:
                                             国度持有股份
                                             境内法人持有股份     22,959,255
                                             境外法人持有股份
                                             其他
                                             2、召募法人股份      23,515,745
                                             3、内部职工股
                                             4、优先股或其他
                                             个中:
                                             转配股
                                             未上市畅通股份合计   46,475,000
                                             二、已上市畅通股份
                                             1、人民币平凡股      32,775,285
                                             2、境内上市的外资股
                                             3、境外上市的外资股
                                             4、其他
                                             已上市畅通股份合计   32,775,285
                                             三、股份总数         79,250,285
                                             本次变换后
                                             小计
                                             一、未上市畅通股份
                                             1、提倡人股份              22,959,255
                                             个中:
                                             国度持有股份
                                             境内法人持有股份           22,959,255
                                             境外法人持有股份
                                             其他
                                             2、召募法人股份            23,515,745
                                             3、内部职工股
                                             4、优先股或其他
                                             个中:
                                             转配股
                                             未上市畅通股份合计         46,475,000
                                             二、已上市畅通股份
                                             1、人民币平凡股            32,775,285
                                             2、境内上市的外资股
                                             3、境外上市的外资股
                                             4、其他
                                             已上市畅通股份合计         32,775,285
                                             三、股份总数               79,250,285
                                             (二)首要股东持股环境先容
                                             2001年6月30日在册,公司前十名股东持股环境(单元:股)
                                             股东名称                      期末持股数  占总股本比例(%)
                                             1  厦门鑫旺经济开拓有限公司      22,959,255            28.97
                                             2  深圳市椰林湾饮食有限公司      10,648,000            13.44
                                             3  太原兆和投资成长有限公司       6,050,000             7.63
                                             4  深圳市上步实业股份有限公司     1,210,000             1.53
                                             5  深圳成协房地产开拓公司         1,210,000             1.53
                                             6  厦门思明区海盛商业公司           930,490             1.17
                                             7  晋江市闽南水产开拓有限公司       605,000             0.76
                                             8  厦门市证券挂号公司               605,000             0.76
                                             9  上海有志工程技能处事相助公司     300,000             0.38
                                             10  锡山市信成机器制造有限公司       300,000             0.38
                                             合  计                        44,817,745            56.55
                                             注:
                                             A、本公司前十名股东不存在关联相关,太原兆和投资成长有限公司转让给深圳市椰林湾饮食有限公司的股权过户手续正在治理中,尚未完成。
                                             B、持股5%以上(含5%)的股东所持股份的质押或冻结环境:本陈诉期内,本公司第一大股东厦门鑫旺经济开拓有限公司以其持有的本公司法人股 22,959,255 股中的50%为深圳市厦海发投资有限公司贷款提供质押,本次质押已于2001年2月22日在《证券时报》上通告。本陈诉期内,本公司第一大股东厦门鑫旺经济开拓有限公司因涉及为第三人相助投资包袱连带包管责任,按照深圳市罗湖人民法院发出深罗法诉前字(2001)第 13号民事裁定,冻结了鑫旺公司持有的本公司法人股 11479627股,此事通告已登载于2001年4月17日《证券时报》。
                                             四、策划环境的回首与瞻望
                                             (一)公司陈诉期内首要策划环境
                                             公司2000年年度股东大会已明晰公司的主营营业以房地产开拓与策划为主,公司今朝首要利润来历为房地产开拓,投资与物业策划租金收入。
                                             陈诉期内,为了增大对房地财富的投入,公司增持深圳市旭道房地产开拓有限公司股份至 51%,通过对旭道公司开拓的旭飞华天苑项目标投资策划,从而使公司在华天苑项目取得了较好的回报。
                                             陈诉期内,公司打点层加大了对公司的策划打点力度,对公司前率领人举办离任检察追收帐外资产,停止了公司资产的流失,有用地节制了策划打点本钱,并采纳各类法子开源节约,使公司财务状况徐徐步入佳境。
                                             公司本年上半年的首要事变,牢牢环绕旭飞华天苑项目后续工程及旭飞华隆园的拆迁与建树事变而开展。公司已与深圳市疆域局签署华隆园项目土地出让条约,今朝华隆园项目拆迁事变已完成大部门,筹划计划事变亦根基完成,即将进入施工开拓建树。
                                             (二)公司财政状况
                                             项目              2001.06.30      2000.12.30  增减(%)
                                             总资产        246,323,033.24  227,445,135.39     8.30
                                             恒久欠债                   0   20,000,000.00
                                             股东权益      153,095,543.42  142,118,159.93     7.72
                                             2001.06.30      2000.06.30
                                             主营营业利润      533,299.62       35,768.24  1390.99
                                             净利润         10,977,383.49   -2,815,495.45
                                             项目          变换缘故起因
                                             总资产        牢靠资产及存货增进
                                             恒久欠债      清还恒久贷款
                                             股东权益      陈诉期内实现净利润转入
                                             主营营业利润  主营营业收入大幅增添
                                             净利润        主营营业利润及投资收益大幅增添
                                             (三)公司投资环境
                                             1、公司在陈诉期年度内未召募资金,亦无陈诉年度之前召募资金的行使连续到陈诉年度内。
                                             2、本陈诉期内公司恒久投资净额为 41,870,912.44 元,比上年同期增添了9.98%,首要投资项目如下,陈诉期内公司投资深圳市旭道房地产开拓有限公司380万元,持有其股份达 51%,参加该公司华天苑项目标开拓与策划,深圳市旭道房地产开拓有限公司主营营业为房地产开拓与策划。
                                             (四)本陈诉期内,未产生出产策划情形变革对公司财政状况和策划成就发生重要影响的环境。
                                             (五)下半年打算
                                             公司在2001年下半年将凭证董事会确定的“驻足房地产,加大重组力度,完成公司财富调解,实现财富进级”的策划方针,重点做好以下几项事变,力图使各项策划勾当能更上一层楼,尽快驶入康健良性成长的快车道。
                                             1、加大对房地产的投资力度。除了继承做好深圳华隆园项目标开拓建树外,还将起劲并购和开拓新的房地产项目,为公司进入房地产规模、将房地产开拓与策划作为主营营业奠基踏实的基本,今朝公司在深圳及厦门等地均有地产项目在洽商中;
                                             2、公司将对尚存在的低效资产及新的投资项目举办进一步的说明论证,并起劲寻求对低效资产行之有用的盘活要领,进步公司资产的整体收益率;
                                             3、公司董事会但愿,通过公司全员的全力及大股东的支持,把公司建树成为一家“妥当生长型”的企业,力争缔造最好的业绩回报股东。
                                             五、重要事项
                                             (一)公司中期制定的利润分派预案、公积金转增股本预案:公司2001年中期共实现净利润 10,977,383.49 元,用于补充积年吃亏 16,349,101.93元后,本期现实可供股东分派利润-5,371,718.44元。因此,2001年中期暂不举办利润分派,也不转增股本。
                                             (二)公司在陈诉期内未举办上年度利润分派及公积金转增股本
                                             (三)重大诉讼、仲裁事项
                                             1、本公司1999年度诉香港普益投资有限公司、宏都大饭馆、厦门普益房地产有限公司联营条约纠纷一案,经福建省厦门市中级人民法院(1999)厦经初字第270号民事调整书确认了我司债权,被告香港普益投资有限公司、厦门宏都大饭馆、厦门普益房地产有限公司需从1999年10月至2001年3月1白天禀期偿还本公司本金人民币2500万元及相干利钱人民币285万元。截至2000年12月31日,被告仅偿还本公司人民币20万元 本公司已于1999年11月8日向厦门市中级人民法院提请逼迫执行并获核准,截至今朝为止,该案正由法院执行进程中。
                                             2、本公司1998年诉厦门市同安新店水产冷冻厂债务纠纷一案,经福建省高级人民法院[1998]闽经终字第30号民事讯断书二审判断本公司胜诉,被告厦门市同安新店水产冷冻厂需于讯断见效后十日内送还本公司欠款人民币1,088,948.34元。本公司至今仍未收到该金钱。但已向厦门市中级人民法院申请逼迫执行。
                                             3、本公司1999年诉晋江市闽南水产开拓有限公司货款纠纷一案,因为所能提供的证据不敷,本公司现已撤诉。本案件涉及标的金额为人民币890,818.91元已全额核销,对本期盈亏没有影响。
                                             (四)陈诉期内,公司无重大收购及出售资产、接收归并事项。
                                             (五)重大关联买卖营业事项:陈诉期内,公司协议收购深圳市旭飞实业有限公司持有的深圳市旭道房地产开拓有限公司38%股权,按注册资金1000万元的38%收购即380万元。因深圳市旭飞实业有限公司属关联方,上述买卖营业属关联买卖营业。本次股权收购后,公司共持有深圳市旭道房地产开拓有限公司51%的股权。
                                             (六)公司与控股股东在资产、职员、财政上“三分隔”环境
                                             陈诉期内公司已做到职员独立、资金完备、财政独立,实现了与控股股东在资产、职员、财政上的“三分隔”。
                                             1、职员方面:本公司在劳动、人事及人为打点等方面,是与控股股东相独立的。总司理、副总司理等高级打点职员皆在本公司领取酬金;没有在股东单元接受职务;
                                             2、资产方面:公司拥有本身独立的贩卖与处事体系。
                                             3、财政方面:公司拥有独立的财政部分,并成立了独立的管帐核算系统和财政打点制度,并在银行独立开户。
                                             (七)陈诉期内,公司托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包上市公司资产的事项:本公司控股子公司深圳厦海发投资有限公司部属公司深圳市中佳飞房地产开拓有限公司(以下简称中佳飞公司)在厦门与其余公司相助开拓的“华鹭园”项目,委托给厦门鑫旺经济开拓有限公司(以下简称鑫旺公司)托管、鑫旺公司按照项目盼望向中佳飞公司分期付出500万元托管费后,华鹭园项目别的收益归鑫旺公司。
                                             (八)聘用管帐师事宜所环境:陈诉期内,中天勤管帐师事宜所为本公司2000年度的审计机构,在公司2000年度的审计事变中尽职尽责,充实浮现了审计机构的合理与客观。因此公司抉择继承聘用中天勤管帐师事宜所作为本公司2001年度的审计机构。
                                             (九)公司陈诉期内更更名称或股票简称环境:公司2000年度股东大会审议通过了将公司名称变动为“厦门旭飞实业股份有限公司”,公司简称变动为“旭飞实业”,2001年5月27日治理完有关工商手续后,经深圳证券买卖营业所核准赞成于2001年6月8日正式启用新名称。
                                             六、财政管帐陈诉
                                             (一)2001年中期财政陈诉未经审计
                                             (二)管帐报表
                                             1、资产欠债表;
                                             2、利润及利润分派表;
                                             3、现金流量表。
                                             (三)管帐报表附注
                                             七、备查文件目次
                                             今年度陈诉的备查文件齐全完备,备查文件包罗下列文件:
                                             (一)载有董事长亲笔署名的中期陈诉正文
                                             (二)载有法定代表人、主管管帐事变认真人、管帐包办职员署名并盖印公司2001年中期管帐报表;
                                             (三)陈诉期内涵《证券时报》果真披露的全部公司文件的正本及通告的原稿;
                                             (四)公司章程;
                                             以上文件存放于公司办公地点:厦门湖里区寨上长乐路1号,股东可于办公时刻向办公室索阅。
                                             厦门旭飞实业股份有限公司董事会
                                             董事长:
                                             二OO一年八月二十一日
                                             资产欠债表
                                             2001年6月30日
                                             体例单元:厦门旭飞实业股份有限公司 单元:人民币元
                                             2001-6-30
                                             项目                      注释           归并
                                             资产                                     RMB
                                             活动资产:
                                             钱币资金                  六1             12,603,002.97
                                             应收账款                  六2              8,785,679.79
                                             其他应收款                六3             42,151,768.16
                                             减:幻魅帐筹备               二(7).六(4)      2,529,863.89
                                             应收帐款及其他应收款净额                  48,407,584.06
                                             预付账款                  六5              4,998,209.00
                                             存货                      二(8).六(6)     48,908,385.38
                                             减:存货减价筹备                              415,074.33
                                             存货净值                                  48,493,311.05
                                             待摊用度                  六7                143,589.77
                                             其他活动资产                                       ----
                                             活动资产合计                             114,645,696.85
                                             恒久投资:
                                             恒久股权投资              二(9).六(8)     41,866,912.44
                                             恒久债权投资                                   4,000.00
                                             恒久投资合计                              41,870,912.44
                                             减恒久投资减值筹备                                 ----
                                             恒久投资净额                              41,870,912.44
                                             牢靠资产:
                                             牢靠资产原值              二(10).六(9)    76,988,973.40
                                             减:累计折旧               二(10).六(9)     5,679,991.49
                                             牢靠资产净值                              71,308,981.91
                                             减牢靠资产减值筹备                                 ----
                                             在建工程                  二(11).六(10)   15,617,829.72
                                             牢靠资产合计                              86,926,811.63
                                             无形资产及其他资产
                                             无形资产                  二(12).六(11)    2,879,612.32
                                             恒久待摊用度              二13                     ----
                                             无形资产及其他资产合计                     2,879,612.32
                                             递延税项
                                             递延税款借项                                       ----
                                             资产总计                                 246,323,033.24
                                             活动欠债:
                                             短期借钱                  六12            42,700,000.00
                                             应付账款                                     229,279.49
                                             预收账款
                                             应付福利费                                 1,136,663.72
                                             应付股利                  六14             3,000,000.00
                                             应交税金                  四六15              -4,352.73
                                             其他应交款                                         9.66
                                             其他应付款                                27,977,476.51
                                             预提用度                  六16               647,278.30
                                             活动欠债合计                              75,686,354.95
                                             恒久欠债:                 六17
                                             恒久借钱
                                             恒久欠债合计
                                             递延税项:
                                             递延税款贷项
                                             欠债合计                                  75,686,354.95
                                             少数股东权益                              17,541,134.87
                                             股东权益:
                                             股本                      六18            79,250,285.00
                                             减:已偿还投资                                      ----
                                             股本净额                                  79,250,285.00
                                             成本公积                  六19            74,674,690.82
                                             盈余公积                  六20             4,542,286.04
                                             个中:法定公益金                            2,262,094.02
                                             未分派利润                六21            -5,371,718.44
                                             股东权益合计                             153,095,543.42
                                             欠债及股东权益总计                       246,323,033.24
                                             2000-12-31
                                             项目                      公司            归并
                                             资产                      RMB             RMB
                                             活动资产:
                                             钱币资金                    3,986,942.58   17,894,548.77
                                             应收账款                       70,560.00   12,589,054.00
                                             其他应收款                 52,858,643.44   60,726,384.43
                                             减:幻魅帐筹备                 2,528,496.38      137,026.63
                                             应收帐款及其他应收款净额   50,400,707.06   73,178,411.80
                                             预付账款                    2,546,652.00    6,287,231.73
                                             存货                          415,074.33   34,286,790.70
                                             减:存货减价筹备               415,074.33      162,251.08
                                             存货净值                            0.00   34,124,539.62
                                             待摊用度                      143,589.77       79,840.78
                                             其他活动资产               25,316,206.88            ----
                                             活动资产合计               82,394,098.29  131,564,572.70
                                             恒久投资:
                                             恒久股权投资               59,353,501.33   38,066,912.44
                                             恒久债权投资                    4,000.00        4,000.00
                                             恒久投资合计               59,357,501.33   38,070,912.44
                                             减恒久投资减值筹备                  ----            ----
                                             恒久投资净额               59,357,501.33   38,070,912.44
                                             牢靠资产:
                                             牢靠资产原值               76,824,074.40   43,987,913.40
                                             减:累计折旧                 5,582,808.97    4,742,945.57
                                             牢靠资产净值               71,241,265.43   39,244,967.83
                                             减牢靠资产减值筹备                  ----            ----
                                             在建工程                   15,617,829.72   15,617,829.72
                                             牢靠资产合计               86,859,095.15   54,862,797.55
                                             无形资产及其他资产
                                             无形资产                    2,879,612.32    2,946,852.70
                                             恒久待摊用度                        ----            ----
                                             无形资产及其他资产合计      2,879,612.32    2,946,852.70
                                             递延税项
                                             递延税款借项                        ----            ----
                                             资产总计                  231,490,307.09  227,445,135.39
                                             活动欠债:
                                             短期借钱                   34,700,000.00   14,700,000.00
                                             应付账款                       49,943.49      210,181.49
                                             预收账款
                                             应付福利费                  1,056,541.55    1,113,455.35
                                             应付股利                            ----            ----
                                             应交税金                     -112,904.26    5,161,381.13
                                             其他应交款                          9.66        2,982.67
                                             其他应付款                 41,597,157.49   22,881,872.84
                                             预提用度                      647,278.30      357,101.98
                                             活动欠债合计               77,938,026.23   44,426,975.46
                                             恒久欠债:
                                             恒久借钱                            ----   20,000,000.00
                                             恒久欠债合计                        ----   20,000,000.00
                                             递延税项:
                                             递延税款贷项
                                             欠债合计                   77,938,026.23   64,426,975.46
                                             少数股东权益                        ----   20,900,000.00
                                             股东权益:
                                             股本                       79,250,285.00   79,250,285.00
                                             减:已偿还投资                       ----            ----
                                             股本净额                   79,250,285.00   79,250,285.00
                                             成本公积                   74,674,690.82   74,674,690.82
                                             盈余公积                    4,542,286.04    4,542,286.04
                                             个中:法定公益金             2,262,094.02    2,262,094.02
                                             未分派利润                 -4,914,981.00  -16,349,101.93
                                             股东权益合计              153,552,280.86  142,118,159.93
                                             欠债及股东权益总计        231,490,307.09  227,445,135.39
                                             项目                      公司
                                             资产                      RMB
                                             活动资产:
                                             钱币资金                    2,313,368.02
                                             应收账款                       70,560.00
                                             其他应收款                 81,189,786.89
                                             减:幻魅帐筹备                   135,659.12
                                             应收帐款及其他应收款净额   81,124,687.77
                                             预付账款                    1,046,652.00
                                             存货                          418,224.08
                                             减:存货减价筹备               162,251.08
                                             存货净值                      255,973.00
                                             待摊用度                       37,499.61
                                             其他活动资产                        ----
                                             活动资产合计               84,778,180.40
                                             恒久投资:
                                             恒久股权投资               55,553,501.33
                                             恒久债权投资                    4,000.00
                                             恒久投资合计               55,557,501.33
                                             减恒久投资减值筹备                  ----
                                             恒久投资净额               55,557,501.33
                                             牢靠资产:
                                             牢靠资产原值               43,823,014.40
                                             减:累计折旧                 4,660,546.75
                                             牢靠资产净值               39,162,467.65
                                             减牢靠资产减值筹备                  ----
                                             在建工程                   15,617,829.72
                                             牢靠资产合计               54,780,297.37
                                             无形资产及其他资产
                                             无形资产                    2,946,852.70
                                             恒久待摊用度                        ----
                                             无形资产及其他资产合计      2,946,852.70
                                             递延税项
                                             递延税款借项                        ----
                                             资产总计                  198,062,831.80
                                             活动欠债:
                                             短期借钱                   14,700,000.00
                                             应付账款                       49,943.49
                                             预收账款
                                             应付福利费                  1,083,132.63
                                             应付股利                            ----
                                             应交税金                          418.26
                                             其他应交款                      2,982.67
                                             其他应付款                 19,751,092.84
                                             预提用度                      357,101.98
                                             活动欠债合计               35,944,671.87
                                             恒久欠债:
                                             恒久借钱                   20,000,000.00
                                             恒久欠债合计               20,000,000.00
                                             递延税项:
                                             递延税款贷项
                                             欠债合计                   55,944,671.87
                                             少数股东权益                        ----
                                             股东权益:
                                             股本                       79,250,285.00
                                             减:已偿还投资                       ----
                                             股本净额                   79,250,285.00
                                             成本公积                   74,674,690.82
                                             盈余公积                    4,542,286.04
                                             个中:法定公益金             2,262,094.02
                                             未分派利润                -16,349,101.93
                                             股东权益合计              142,118,159.93
                                             欠债及股东权益总计        198,062,831.80
                                             利润表
                                             2001 年1-6 月
                                             体例单元:厦门旭飞实业股份有限公司 单元:人民币元
                                             2001 年1-6 月
                                             项目                   注释           归并            公司
                                             RMB             RMB
                                             一.主营营业收入        二(15).六(22)    2,159,043.23        2,769.23
                                             减主营营业本钱         六22             1,516,839.85        3,589.75
                                             主营营业税金及附加                        108,903.76
                                             二.主营营业利润                           533,299.62         -820.52
                                             加其他营业利润         六23               200,742.38      200,742.38
                                             减业务用度                                 42,341.17
                                             打点用度                                5,371,269.21    4,726,386.35
                                             财政用度               六24             1,482,646.22    1,039,149.58
                                             三.业务利润                            -6,162,214.60   -5,565,614.07
                                             加投资收益             六25            17,000,000.00   17,000,000.00
                                             津贴收入
                                             业务外收入             六26                12,000.00            ----
                                             减业务外支出           六26                10,565.00          265.00
                                             加:早年年度收益调解                      -220,702.04  ____________
                                             四.利润总额                            10,618,518.36   11,434,120.93
                                             减所得税
                                             少数股东损益                             -358,865.13
                                             五.净利润                              10,977,383.49   11,434,120.93
                                             一.净利润                              10,977,383.49   11,434,120.93
                                             加年头未分派利润                      -16,349,101.93  -16,349,101.93
                                             其他转入
                                             二.可供分派的利润                      -5,371,718.44   -4,914,981.00
                                             减提取法定盈余公积
                                             提取法定公益金
                                             三.可供股东分派的利润                  -5,371,718.44   -4,914,981.00
                                             减应付优先股股利
                                             提取恣意盈余公积
                                             应付平凡股股利
                                             转作股本的平凡股股利
                                             四.未分派利润                          -5,371,718.44   -4,914,981.00
                                             2000 年1-6 月
                                             项目                    归并            公司
                                             RMB             RMB
                                             一.主营营业收入              16,555.55       16,555.55
                                             减主营营业本钱              -19,212.69      -19,212.69
                                             主营营业税金及附加
                                             二.主营营业利润              35,768.24       35,768.24
                                             加其他营业利润              133,735.90      133,735.90
                                             减业务用度                   41,766.68       41,766.68
                                             打点用度                  2,016,755.94    1,998,314.46
                                             财政用度                  1,507,094.93      130,648.69
                                             三.业务利润              -3,396,113.41   -2,001,225.69
                                             加投资收益                  584,000.00      584,000.00
                                             津贴收入
                                             业务外收入                      650.00          650.00
                                             减业务外支出                  4,032.04        4,032.04
                                             加:早年年度收益调解     ____________    ____________
                                             四.利润总额              -2,815,495.45   -1,420,607.73
                                             减所得税
                                             少数股东损益
                                             五.净利润                -2,815,495.45   -1,420,607.73
                                             一.净利润                -2,815,495.45   -1,420,607.73
                                             加年头未分派利润        -30,040,034.22  -30,040,034.22
                                             其他转入
                                             二.可供分派的利润       -32,855,529.67  -31,460,641.95
                                             减提取法定盈余公积
                                             提取法定公益金
                                             三.可供股东分派的利润   -32,855,529.67  -31,460,641.95
                                             减应付优先股股利
                                             提取恣意盈余公积
                                             应付平凡股股利
                                             转作股本的平凡股股利
                                             四.未分派利润           -32,855,529.67  -31,460,641.95
                                             (所附注释系管帐报表的构成部门)
                                             现金流量表
                                             2001 年1-6 月
                                             项目                                 归并            公司
                                             RMB             RMB
                                             一.策划勾当发生的现金流量
                                             贩卖商品提供劳务收到的现金             5,955,184.21         3500.00
                                             收到的税费返还                                 ----            ----
                                             收到的其他与策划勾当有关的现金       103,840,012.50   10,383,064.91
                                             收到的租金                               111,051.40      103,087.40
                                             现金流入小计                         109,906,248.11   10,489,652.31
                                             购置商品接管劳务付出的现金            14,624,744.43            ----
                                             付出给职工以及为职工付出的现金           842,632.44      122,779.72
                                             付出的各项税费                           218,264.59       75,927.31
                                             付出的其他与策划勾当有关的现金        95,865,247.47    7,933,830.72
                                             付出的所得税款                         2,963,364.98  ____________
                                             现金流出小计                         114,514,253.91    8,132,537.75
                                             策划勾当发生的现金流量净额            -4,608,005.80    2,357,114.56
                                             二.投资勾当发生的现金流量
                                             收回投资所收到的现金
                                             取得债券利钱收入所收到的现金
                                             处理牢靠资产无形资产和其他恒久
                                             资产收回的现金
                                             收到的其他与投资勾当有关的现金        16,792,401.53
                                             现金流入小计                          16,792,401.53
                                             购建牢靠资产无形资产和其他恒久
                                             资产所付出的现金净额
                                             投资所付出的现金
                                             付出的其他与投资勾当有关的现金        24,792,401.53
                                             现金流出小计                          24,792,401.53
                                             投资勾当发生的现金流量净额            -8,000,000.00
                                             三.筹资勾当发生的现金流量
                                             接收权益性投资所收到的现金
                                             借钱所收到的现金                       8,000,000.00
                                             收到的其他与筹资勾当有关的现金
                                             现金流入小计                           8,000,000.00
                                             送还债务所付出的现金                     100,000.00      100,000.00
                                             分派股利利润或偿付利钱所付出的现金
                                             付出的其他与筹资勾当有关的现金           583,540.00      583,540.00
                                             现金流出小计                             683,540.00      683,540.00
                                             筹资勾当发生的现金流量净额             7,316,460.00     -683,540.00
                                             四.汇率变换对现金的影响
                                             五.现金及现金等价物净增进额           -5,291,545.80    1,673,574.56
                                             1.将净利润调理为策划勾当的现金流量:
                                             净利润                                10,977,383.49   11,434,120.93
                                             加:少数股东损益                         -358,865.13            0.00
                                             计提的资产减值筹备                     2,645,660.51    2,645,660.51
                                             计提的牢靠资产折旧                       937,045.92      922,262.22
                                             无形资产摊销                              67,240.38       67,240.38
                                             恒久待摊用度摊销
                                             待摊用度镌汰(减增进)                     -63,748.99     -106,090.16
                                             预提用度增进                             290,176.32      290,176.32
                                             处理牢靠资产无形资产和其他恒久
                                             资产的丧失(减收益)
                                             牢靠资产报废丧失
                                             财政用度                               1,529,445.05    1,039,149.58
                                             投资丧失(减收益)
                                             递延税款贷项(减借项)
                                             存货的镌汰(减增进)                   -14,621,594.68        3,149.75
                                             策划性应收项目标镌汰(减增进)          22,377,990.48   26,831,143.45
                                             策划性应付项目标增进(减镌汰)             -27,823.82   21,703,178.04
                                             其他                                 -28,360,915.33  -62,472,876.46
                                             策划勾当发生的现金流量净额            -4,608,005.80    2,357,114.56
                                             2.不涉及现金出入的投资和筹资勾当:
                                             债务转入成本
                                             一年内到期的可转换公司债券
                                             融资租赁牢靠资产
                                             3.现金及现金等价物净增进环境:
                                             现金的期末余额                        12,603,002.97    3,986,942.58
                                             减:现金的期初余额                     17,894,548.77    2,313,368.02
                                             加:现金等价物的年尾数
                                             减:现金等价物的年头数
                                             现金及现金等价物净增进额              -5,291,545.80    1,673,574.56
                                             管帐报表注释
                                             2001年度中期
                                             注释一、公司简介
                                             本公司前身是厦门市海洋渔业开拓公司,于1984年10月经厦门市水产局核准创立的集团企业。1992年5月22日经厦门市经济体制改良委员会厦体改[1992]011号文核准改制为股份有限公司,同年6月向社会果真刊行股票;1993年1月18日正式注册创立厦门市海洋渔业开拓股份有限公司。1993 年 10 月 26 日经中国证券监视打点委员会证监发审字[1993]84号文核准向社会果真刊行人民币平凡股20,750,600股,并于1993年11月1日在深圳证券买卖营业所上市买卖营业,1995年2月21日经股东大会审议并厦门市工商局许诺。本公司改名为厦门海发投资实业股份有限公司。2001年5月17日经股东大会审议并厦门市工商局许诺,本公司改名为厦门旭飞实业股份有限公司,简称“旭飞实业”公司今朝的注册成本为人民币79,250,285.00元。
                                             本公司首要的策划范畴包罗:房地产开拓策划、海洋渔业、电子产物及通信装备、仪器仪表、文化办公用机器及器械制造、自营和署理除国度统陆续系策划的出口商品和国度实施审定公司策划的入口商品除外的其余商品及技能的收支口营业、加工商业、代售车、船票、批发、零售工艺美术品、日用百货、金属原料、电器机器及器械、电子产物及通讯装备、构筑原料、汽车零配件、计较机及软件、渔需物资、五金交电化工、塑料成品、橡胶成品、纺织品。
                                             注释二、公司及隶属子公司的首要管帐政策,管帐预计和归并管帐报表的体例要领。
                                             1、管帐制度
                                             本公司执行中华人民共和国财务部颁布的《企业管帐准则》,股份有限公司管帐制度、及其增补划定。
                                             2、管帐年度
                                             本公司回收公积年度制,即以1月1日至12月31日止为一个管帐年度,本陈诉期自1月1日起至6月30日止。
                                             3、记账本位币
                                             本公司以人民币为记账本位币。
                                             4、记账原则和计价基本
                                             本公司管帐核算以权责产生制为原则,资产以汗青本钱为计价基本。
                                             5、外币营业核算要领
                                             本公司管帐年度涉及外币的经济营业,按营业现实产生当月月初人民币市场汇价折合为人民币记账,月末对钱币性项目按月末的市场汇率举办调解,所发生的汇兑损益列入今年损益。
                                             6、现金等价物简直定尺度
                                             本公司将持有的限期短、活动性强、易于转换为已知金额现金,代价变换风险很小的投资等视为现金等价物,包罗可在证券市场上畅通的,购置日起三个月内到期的短期债券投资。
                                             7、幻魅账核算要领
                                             a、幻魅账确认尺度:假如债务人休业或衰亡,以其休业工业可能遗产清偿后如故不能收回,可能债务人过时未推行偿债任务高出三年如故不能收回。
                                             b、幻魅账核算要领:本公司的幻魅账核算回收备抵法,对年尾应收金钱(包罗:应收账款、其他应收款)余额按账龄说明提取幻魅账筹备、提取比例为;账龄一年以内,不计提幻魅账筹备;账龄1-2年的,按别的额的10%计提;账龄2-3年的,按别的额的30%计提;账龄3-4年的,按别的额的50%计提;账龄4-5年的,按别的额的80%计提;账龄5年以上的,按别的额的100%计提。
                                             8、存货核算要领
                                             本公司的存货分为原原料、包装物、开拓产物、库存商品、低值易耗品等五大类。
                                             本公司的存货盘存制度回收永续盘存法,种种存货的购入与入库按现实本钱计价,发出按加权均匀法计价;低值易耗品领用按现实法摊销,包装物的领用按一次法摊销。
                                             年尾,在对存货举办全面盘货的基本上,对存货蒙受毁损,所有或部门陈旧过期或贩卖价值低于本钱等缘故起因,估量其本钱不行收回的部门,提取存货减价筹备。提取时按单个存货项目标本钱低于其可变现净值的差额确定。
                                             9、恒久投资核算要领
                                             1、恒久股权投资
                                             a、其余股权投资
                                             本公司以钱币资金投资的,按现实付出金额计入本钱;以放弃非现金资产取得的恒久股权,按其投资本钱所放弃的非现金资产的公允代价确定。假如所取得的股权投资的公允代价比放弃现金的公允代价更为清晰,则以取得资产的股权投资的公允代价确定放弃非现金资产公允代价,或取得股权投资的公允代价高出所放弃非现金资产的账面代价的差额扣除应交的所得税后的部门作为成本公积筹备项目。
                                             b、股权投资差额
                                             本公司对回收权益法核算的公司,若恒久投资取得时的本钱与在被投资公司全部者权益中所占的份额有差额以及对恒久股权投资由本钱法改为权益法时,投资本钱与享有被投资公司全部者权益份额的差额,则配置“股权投资差额”明细科目核算,年尾时,对借方差额按10年的限期摊销。
                                             c、收益确认要领
                                             回收本钱法核算的,在被投资单元宣密告放股利时确认投资收益;回收权益法核算的在每年管帐期末按分享或分管的被投资单元实现的净利润或产生的净吃亏的份额,,确认投资收益,并调解恒久股权投资的账面代价。
                                             对付其他股权投资,若母公司持有被投资公司的有表决权成本总额 20%以下,或持有被投资公司有表决权成本总额 20%或以上,但不具有重大影响,按本钱法核算,若母公司持有被投资公司有表决权成本总额20%或以上,或虽投资不敷20%但有重大影响,按权益法核算,母公司持有被投资公司有表决权成本总额50%以上,或虽不高出50%但具有现实节制权的子公司按权益法核算并归并管帐报表。
                                             2、恒久投资减值筹备
                                             本公司对恒久投资提取恒久投资减值筹备。年尾,本公司对恒久投资逐项举办搜查假如恒久投资的时价一连下跌或被投资单元策划状况恶化等缘故起因导致其可收回金额低于投资的账面代价,则对可收回金额低于恒久投资账面代价的差额作为恒久投资减值筹备,起首冲抵该项投资的成本公积筹备项目,不敷冲抵的差额部门确认当期损益,对已确认丧失的恒久投资的代价又得以规复的,则在原已确认的投资丧失的数额内转回。
                                             10、牢靠资产计价及其折旧要领
                                             牢靠资产尺度为行使限期在一年以上的衡宇、构筑物、呆板装备等,以及不属于首要出产策划装备的,行使年限在两年以上而且单元代价在2000元以上的资产。
                                             a. 牢靠资产按现实本钱计价
                                             b.牢靠资产折旧回收直线法均匀计较,并按种种牢靠资产的原值和预计的行使年限扣除残值(原值的4%)拟定其折旧率,分类折旧率如下:
                                             资产种别    行使年限  年折旧率
                                             衡宇构筑物  30年          3.2%
                                             通用装备    8年            12%
                                             专用装备    8年            12%
                                             运输器材    10年          9.6%
                                             其他装备    5-8年     12-19.2%
                                             c.牢靠资产盘盈、盘亏、报废、先列作牢靠资产整理项目,经恰当措施核准后将其净损益列转业务外出入。
                                             11、在建工程
                                             在建工程指兴建中的厂房与装备及其他牢靠资产,并按本钱值入账,此项目包罗直接构筑及安装本钱,以及于兴建、安装及测试时代的有关借钱利钱支出及外汇汇兑损益,在建工程在落成并交付行使时,按现实产生的所有支出转入牢靠资产核算。利钱成本化的计较要领是:在利钱成本化时代将在建工程所产生的均匀累计债务支出乘以成本化率。
                                             12、无形资产计价和摊销要领
                                             无形资产按取得时产生的现实本钱计价,各类无形资产在其有用限期内按直线法摊销详细如下:
                                             a、土地行使权按25年摊销
                                             13、其他资产核算要领
                                             其他资产以现实产生额核算,并别离按下列要领摊销:
                                             a、创办费:在公司开始出产策划后分5年均匀派销
                                             14、估量欠债简直认原则
                                             假如与或有事项相干的任务同时切合以下前提,本公司将其确以为欠债。
                                             1、该任务是企业包袱的现时任务;
                                             2、该任务的推行很也许导致经济好处流出企业;
                                             3、该任务的金额可以或许靠得住的计量。
                                             金额是清偿该欠债所需支出的最佳预计量。假如所需支出存在一个金额范畴,则最佳预计数按该范畴的上、下限金额的均匀确定;假如所需支出不存在一个金额范畴,则最佳预计数按如下要领确定:
                                             a、或有事项涉及单个项目时,最佳预计数按最也许产生金额确定;
                                             b、或有事项涉及多个项目时,最佳预计数按各类也许产生额及其产生概率计较确定。
                                             确认的欠债所需支出所有或部门预期由第三方或其他方赔偿,则赔偿金额在根基确定能收到时,作为资产单独确认。确认的赔偿金额不高出所确认欠债的账面代价。
                                             15、收入确认原则
                                             本公司按以下原则确认业务收入实现,并按已实现的收入记账,计入当期损益。
                                             商品贩卖:本公司将商品全部权上的重要风险和酬金转移给买方,不再对该商品实验继承打点权和现实节制权,相干的收入已经收到或取得了收款的证据,而且与贩卖该商品有关的本钱可以或许靠得住的计量时,确认业务收入的实现。
                                             提供劳务:凭证落成百分比法确认相干的劳务收入,在确认劳务收入时。以劳务条约的总收入,劳务的完成水平可以或许靠得住地确定,与买卖营业相干的价款可以或许流入,已经产生的本钱和完成劳务将要产生的本钱可以或许靠得住地计量为条件。
                                             提供他人行使本企业的无形资产等而应收的行使费收入,按有关条约协议划定的收费时刻和要领计较确认业务收入的实现。
                                             16、所得税管帐处理赏罚要领
                                             本公司的所得税管帐处理赏罚要领回收应付税款法。
                                             17、归并管帐报表体例要领
                                             归并管帐报表原则是对持有被投资公司有表决权成本总额50%以上,或虽不高出50%但具有现实节制权的子公司归并其管帐报表。
                                             要领是以母公司及纳入归并范畴的各子公司的管帐报表为归并依据,归并时将母公司与各子公司彼此间的重要投资、往来、存货购销等内部买卖营业及其未实现利润抵销后逐项归并,并计较少数股东权益。
                                             注释三、今年度管帐政策、管帐预计或归并管帐报表范畴变革的影响
                                             陈诉期内管帐政策、管帐预计或归并管帐报表范畴均未产生变革。
                                             注释四、税项
                                             1、纳入归并管帐报表各单元合用的首要税种及税率列示如下:
                                             税    项            计  税  基  础               税    率
                                             增值税              商品贩卖收入                            17%
                                             业务税              衡宇出租收入                             5%
                                             都市维护建树税      已交增值税及业务税           1%  7%
                                             土地增值税          房地产贩卖收入-扣除项目金额  按超率累进税率
                                             房产税              衡宇出租收入                            12%
                                             基本办法建树附加费  已交增值税及业务税                     3.5%
                                             教诲费附加          已交增值税及业务税                       3%
                                             社会奇迹成长费      已交增值税及业务税           3%  4%
                                             企业所得税          应纳税所得额                            15%
                                             2、企业所得税具体环境如下:
                                             a、于厦门注册创立的公司,所得税税率为15%;
                                             B、于深圳注册创立的公司,所得税税率为15%。
                                             注释五、控股子公司及合营企业
                                             1、所节制的境表里全部子公司及合营企业环境及归并范畴:
                                             注册  法人              本公司现实            主业务
                                             公司名称                     注册成本              持股比例
                                             地    代表              投资额                务
                                             RMB       RMB
                                             深圳市厦海发                                                 投资兴
                                             深圳  郑嘉猷  3000万元  1680万元         56%
                                             投资有限公司                                                 办实业
                                             *厦门海洋科技
                                             厦门          60万元    60万元          100%  商业
                                             开拓有限公司
                                             公司名称       是否归并
                                             深圳市厦海发
                                             是
                                             投资有限公司
                                             *厦门海洋科技
                                             否
                                             开拓有限公司
                                             *  上述公司已注销
                                             2、联营公司持股比例等环境:
                                             法人               本公司现实  持股
                                             公司名称            注册地          注册成本
                                             代表               投资额      比例
                                             RMB        RMB
                                             北京中歌旭飞文化发
                                             北京    张业生  1000万元   370万元      37%
                                             展有限公司
                                             深圳市中科旭飞科技
                                             深圳    申长江  1399万元   462万元      33%
                                             投资成长有限公司
                                             北京旭飞房地产开拓
                                             北京    郑嘉猷  1000万元   300万元      30%
                                             有限公司
                                             南昌旭飞房地产开拓
                                             南昌    郑嘉猷  2000万元   600万元      30%
                                             有限公司
                                             深圳市旭道房地产开
                                             深圳    郑嘉猷  1000万元   510万元      51%
                                             发有限公司
                                             厦门都市相助银行    厦门    杨宇航  25000万元  2000万元      8%
                                             是否
                                             公司名称            主营营业
                                             归并
                                             组织文化艺术勾当 广
                                             北京中歌旭飞文化发
                                             告计划建造 企业形象  否
                                             展有限公司
                                             计划等
                                             深圳市中科旭飞科技
                                             高新技能开拓         否
                                             投资成长有限公司
                                             北京旭飞房地产开拓
                                             房地产开拓           否
                                             有限公司
                                             南昌旭飞房地产开拓
                                             房地产开拓           否
                                             有限公司
                                             深圳市旭道房地产开
                                             房地产开拓           否
                                             发有限公司
                                             厦门都市相助银行    银行营业             否
                                             注释六、 管帐报表首要项目注释
                                             1、钱币资金
                                             归并数
                                             项  目        币  种  2001.6.30             2000.12.31
                                             原币余额   折合率  折合人民币     人民币
                                             RMB            RMB
                                             现金          人民币                      3,192,420.12     157,421.62
                                             银行存款      人民币                      9,410,582.85  17,737,127.15
                                             其他钱币资金  人民币                                --             --
                                             合计                                     12,603,002.97  17,894,548.77
                                             2、应收账款
                                             归并数
                                             账龄        2001.6.30                          2000.12.31
                                             金额          比例     幻魅账筹备   金额           比例
                                             RMB                    RMB        RMB
                                             一年以内   8,715,119.79   99.20%         --  12,518,494.00   99.44%
                                             一年以上
                                             二年以内
                                             二年以上
                                             --       --         --             --       --
                                             三年以内
                                             三年以上      70,560.00    0.80%  70,560.00      70,560.00    0.56%
                                             合     计  8,785,679.79  100.00%  70,560.00  12,589,054.00  100.00%
                                             账龄
                                             幻魅账筹备
                                             RMB
                                             一年以内         --
                                             一年以上
                                             二年以内
                                             二年以上
                                             --
                                             三年以内
                                             三年以上   7,056.00
                                             合     计  7,056.00
                                             应收账款中无持有本公司5%(含5%)以上股份股东单元的欠款。
                                             欠款金额前五名单元环境如下:
                                             欠款单元名称    所欠金额    欠款时刻  欠款缘故起因
                                             RMB
                                             欧阳建  郑建光  490,346.00  1年内     华安园房款
                                             欧阳建  郑建光  180,302.00  1年内     华安园房款
                                             陈世玉           93,549.00  1年内     华安园房款
                                             王琳频           35,395.00  1年内     华安园房款
                                             陈敏伟           31,040.00  1年内     华安园房款
                                             公司数
                                             账龄      2001.6.30                      2000.12.31
                                             金额       比例     幻魅账筹备   金额        比例
                                             RMB       RMB        RMB      RMB
                                             一年以内         --       --         --          --       --
                                             一年以上
                                             --       --         --          --       --
                                             二年以内
                                             二年以上
                                             --       --         --          --       --
                                             三年以内
                                             三年以上  70,560.00  100.00%  70,560.00   70,560.00  100.00%
                                             合    计  70,560.00  100.00%  70,560.00   70,560.00  100.00%
                                             账龄
                                             幻魅账筹备
                                             RMB
                                             一年以内        --
                                             一年以上
                                             --
                                             二年以内
                                             二年以上
                                             --
                                             三年以内
                                             三年以上  7,056.00
                                             合    计  7,056.00
                                             3、其他应收款
                                             归并数
                                             账龄           2001.6.30                            2000.12.31
                                             金额           比例     幻魅账筹备      金额
                                             RMB                     RMB           RMB
                                             一年以内    1,641,508.11    3.90%            --  28,759,543.38
                                             一年以上   14,292,969.09   33.91%            --      47,463.36
                                             二年以内
                                             二年以上        6,006.58    0.01%            --   5,435,059.33
                                             三年以内
                                             三年以上   26,211,284.38   62.18%  1,412,651.89  26,484,318.36
                                             合     计  42,151,768.16  100.00%  1,412,651.89  60,726,384.43
                                             账龄
                                             比例     幻魅账筹备
                                             RMB
                                             一年以内    47.36%          --
                                             一年以上     0.08%    4,736.34
                                             二年以内
                                             二年以上     8.95%    1,519.91
                                             三年以内
                                             三年以上    43.61%  123,714.38
                                             合     计  100.00%  129,970.63
                                             欠款金额前五名单元环境如下:
                                             欠款单元名称              所欠金额       欠款时刻  欠款缘故起因
                                             RMB
                                             厦门普益房地产有限公司    24,800,000.00  3年内上   相助建房款
                                             深圳市阶梯工程公司         9,910,000.00  1年以内   往来款
                                             第一工程部
                                             深圳市旭飞实业有限公司     5,000,000.00  1年以内   往来款
                                             深圳市深港实业有限公司     4,382,969.09  2年以内   多付工程款
                                             厦门市鑫旺经济开拓公司工   2,805,936.51  5年以上   借钱
                                             会委员会
                                             其余应收款中持有本公司5%(含5%)以上股份股东单元欠款环境见注释七声名。
                                             4、幻魅账筹备
                                             归并数
                                             期初余额    本期增进      本期冲回  年尾数
                                             RMB         RMB           RMB       RMB
                                             应收账款      7,056.00     63,504.00        --     70,560.00
                                             其他应收款  129,970.63  1,282,681.26        --  1,412,651.89
                                             预付帐款            --  1,046,652.00        --  1,046,652.00
                                             合  计      137,026.63  2,392,837.26        --  2,529,863.89
                                             5、预付账款
                                             归并数
                                             账        龄         2001.6.31             2000.12.31
                                             金额          比例     金额          比例
                                             RMB                    RMB
                                             一年以内          1,000,000.00   20.01%  2,371,952.00   37.73%
                                             一年以上二年以内    354,442.00    7.09%  1,097,115.00   17.45%
                                             二年以上三年以内            --       --  1,771,512.73   28.17%
                                             三年以上者        3,643,767.00   72.90%  1,046,652.00   16.65%
                                             合    计          4,998,209.00  100.00%  6,287,231.73  100.00%
                                             预付账款中无持有本公司5%(含5%)以上股份股东单元的欠款。
                                             欠款金额前五名单元环境如下:
                                             欠款单元名称                所欠金额      欠款时刻  欠款缘故起因
                                             RMB
                                             厦门普益花圃                1,500,000.00  3年以上   相助建房借钱
                                             深圳文伟公司                1,097,115.00  1-2年     工程款
                                             厦门同安新店冷冻厂          1,046,652.00  3年以上   货款
                                             深圳阶梯工程公司第一工程部  1,000,000.00  1-2年     工程款
                                             深圳欧百机电装备公司          250,000.00  2年       装备款
                                             6、存货
                                             归并数
                                             类    别        2001.6.30                                2000.12.31
                                             金额           减价筹备    净额           金额
                                             RMB            RMB         RMB            RMB
                                             原原料                 --          --             --      68,186.51
                                             库存商品       256,617.98  256,617.98             --     272,814.54
                                             低值易耗品      77,663.03   77,663.03             --      77,223.03
                                             包装物          80,793.32   80,793.32             --       -- -- --
                                             开拓产物    48,493,311.05          --  48,493,311.05  33,868,566.62
                                             合     计   48,908,385.38  415,074.33  48,493,311.05  34,286,790.70
                                             类    别
                                             减价筹备    净额
                                             RMB         RMB
                                             原原料              --    --
                                             库存商品    162,251.08    --
                                             低值易耗品          --    --
                                             包装物
                                             开拓产物            --    --
                                             合     计   162,251.08    --
                                             存货可变现净值确认的原则是;存货最近的均匀购置或贩卖价值,减变现也许必要的直接用度。
                                             存货减价筹备:
                                             期初余额    本期增进    本期冲回  年尾数
                                             RMB         RMB         RMB       RMB
                                             存货减价筹备    162,251.08  252.823.25        --  415,074.33
                                             个中  库存商品  162,251.08  252,823.25        --  415,074.33
                                             原原料                  --          --        --          --
                                             合  计          162.251.08  252,823.25        --  415,074.33
                                             7、待摊用度
                                             归并数
                                             待摊用度项目  期初余额   本期增进    本期摊销   期末余额
                                             RMB        RMB         RMB        RMB
                                             各项用度      79,840.78  106,090.16  42,341.17  143,589.77
                                             合计          79,840.78  106,090.16  42,341.17  143,589.77
                                             8、恒久股权投资
                                             归并数
                                             恒久投资列示如下:
                                             期初余额
                                             减值                      本期
                                             金额                 净额  本期增进
                                             项目名称                     筹备                      镌汰
                                             RMB                  RMB   RMB
                                             RMB                       RMB
                                             恒久股权投资  38,066,912.44    --        3,800,000.00    --
                                             恒久债权投资       4,000.00    --                  --    --
                                             合    计      38,070,912.44    --        3,800,000.00    --
                                             期末余额
                                             减值
                                             金额                 净额
                                             项目名称                     筹备
                                             RMB                  RMB
                                             RMB
                                             恒久股权投资  41,866,912.44    --
                                             恒久债权投资       4,000.00    --
                                             合    计      41,870,912.44    --
                                             公司数
                                             恒久投资列示如下:
                                             期初余额
                                             减值                      本期
                                             金额                 净额  本期增进
                                             项目名称                     筹备                      镌汰
                                             RMB                  RMB   RMB
                                             RMB                       RMB
                                             恒久股权投资  55,553,501.33    --        3,800,000.00    --
                                             恒久债权投资       4,000.00    --                  --    --
                                             合    计      55,557,501.33    --        3,800,000.00    --
                                             期末余额
                                             减值
                                             金额                 净额
                                             项目名称                     筹备
                                             RMB                  RMB
                                             RMB
                                             恒久股权投资  59,353,501.33    --
                                             恒久债权投资       4,000.00    --
                                             合    计      59,357,501.33    --
                                             9、牢靠资产及累计折旧
                                             归并数
                                             原价及折旧        期初余额       本期增进       本期镌汰
                                             RMB            RMB            RMB
                                             牢靠资产原值
                                             衡宇构筑物        41,041,012.67  33,000,000.00             --
                                             呆板装备             216,362.00             --  -- 216,362.00
                                             运输器材           1,811,552.77             --             --
                                             其他装备              96,408.17             --       7,596.53
                                             融资租入牢靠资产             --             --             --
                                             办公装备             301,077.63       7,596.53             --
                                             电子装备             334,219.16       1,060.00             --
                                             家具                 187,281.00             --             --
                                             合   计           43,987,913.40  33,008,656.53             --
                                             累计折旧
                                             衡宇构筑物         2,709,188.77     811,907.10             --
                                             呆板装备             189,563.82      12,981.72             --
                                             运输器材           1,412,757.07      59,246.70             --
                                             其他装备              22,564.93             --         464.39
                                             融资租入牢靠资产             --             --             --
                                             办公装备             176,056.96      18,420.92             --
                                             电子装备             164,320.17      23,717.01             --
                                             家具                  68,493.85      11,236.86             --
                                             合   计            4,742,945.57     937,510.31         464.39
                                             净   值           39,244,967.83
                                             原价及折旧        期末余额
                                             RMB
                                             牢靠资产原值
                                             衡宇构筑物        74,041,012.67
                                             呆板装备
                                             运输器材           1,811,552.77
                                             其他装备              88,811.64
                                             融资租入牢靠资产             --
                                             办公装备             308,674.16
                                             电子装备             335,279.16
                                             家具                 187,281.00
                                             合   计           76,988,973.40
                                             累计折旧
                                             衡宇构筑物         3,521,095.87
                                             呆板装备             202,545.54
                                             运输器材           1,472,003.77
                                             其他装备              22,100.54
                                             融资租入牢靠资产             --
                                             办公装备             194,477.88
                                             电子装备             188,037.18
                                             家具                  79,730.71
                                             合   计            5,679,991.49
                                             净   值           71,308,981.91
                                             10、在建工程
                                             归并数
                                             本期转入
                                             工程项目名称  期初数         本期增进  牢靠资产  其他镌汰数
                                             RMB            RMB       RMB       RMB
                                             海发大厦      15,617,829.72       ---       ---         ---
                                             合计          15,617,829.72       ---       ---         ---
                                             资金  工程
                                             工程项目名称  期末数         来历  进度
                                             RMB
                                             海发大厦      15,617,829.72  自筹  已完未结算
                                             合计          15,617,829.72
                                             备注:海发大厦工程已落成行使  未治理完工结算手续  本公司已按照着实际行使环境计提了折旧用度
                                             11、无形资产
                                             归并数
                                             种  类      原始金额      期初数        本期增进  本期转出
                                             RMB           RMB           RMB       RMB
                                             土地行使权  4,034,424.27  2,946,852.70       ---       ---
                                             种  类      本期摊销   期末数        剩余摊
                                             销年限
                                             RMB        RMB
                                             土地行使权  67,240.38  2,879,612.32  22年
                                             12、短期借钱
                                             归并数
                                             2001-6-30            2000-12-31
                                             项  目     金额           借钱限期  月利率      金额
                                             RMB                                             RMB
                                             银行借钱   42,700,000.00  1年           6.435%  14,700,000.00
                                             个中:抵押  42,700,000.00                         8,700,000.00
                                             包管                                             6,000,000.00
                                             上述已过时未送还的借钱环境:
                                             贷款单元  贷款金额       利率    用途  未定期送还缘故起因  估量还款期
                                             厦门工行  14,700,000.00  6.435%  周转  资金周转坚苦    下半年至2001年
                                             合  计    14,700,000.00
                                             13、应付金钱(包罗应付单据、应付帐款、预收帐款、其他应付款、应付人为、应付福利费等)截至2001年6月30日应付金钱余额为29,343,419.72元。
                                             无欠持有本公司5%(含5%)以上有表决权股份的股东单元的金钱。
                                             14、应付股利
                                             归并数
                                             首要投资者               2001-6-30  2000-12-31  期末欠付缘故起因
                                             RMB           RMB
                                             深圳旭飞实业有限公司  2,500,000.00          --  待付
                                             深圳旭润成长有限公司    500,000.00          --  待付
                                             合    计              3,000,000.00          --
                                             15、 应交税金
                                             归并数
                                             税    种              2001.6.30    2000.12.31
                                             RMB          RMB
                                             业务税               108,873.53  2,275,261.75
                                             增值税              -107,882.63   -108,353.45
                                             斲丧税                       --            --
                                             企业所得税            -5,668.69  2,957,696.29
                                             土地增值税                   --            --
                                             房产税                   772.81      4,564.81
                                             车船行使税                   --            --
                                             代扣代缴小我私人所得税      -310.00       -310.00
                                             社会奇迹成长基金          12.87      3,976.89
                                             水利基金                -173.10       -173.10
                                             都市建树税                22.53            --
                                             合   计               -4,352.73  5,161,381.13
                                             16、预提用度
                                             归并数
                                             预提用度项目   2001.6.30  2000.12.31  期末结存缘故起因
                                             RMB         RMB
                                             利钱     

                                         相关资讯                                         上一篇:谢百三:证监会给9000万投资者吃了颗放心丸 下一篇:广州珠江实业开拓股份有限公司第八届董事会2015年第十一次集会会议决